5 ชมรม ฯ อำเภอกระนวน รับการตรวจประเมินกิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE น้อมนำยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางกฤษณา จันทร์ตรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน 5 ชมรมที่ผ่านเข้าสู่รอบประเทศ โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน และทีมชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน 5 ชมรม ร่วมกับส่วนราชการ และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

อำเภอกระนวน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ด้วยการน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบัติ และ ขยายผลไปยังสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ชุมชน /หมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ นำสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

You missed