สภาเด็กและเยาวชน : เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมกิจกรรม เรียนรู้สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะ สู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต

 

 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ โดยมี ด.ญ. อรประวีณา ปานพรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในกิจกรรม


สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ และมีพื้นที่ทดลองปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

 


ในส่วนของกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ และลงพื้นที่ชมกระบวนการผลิตเครือ่งปั้นดินเผา พร้อมฝึกปั้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียรู้ฯ คอยบรรยายให้ความรู้และแนะนำ ตลอดจนกิจกรรมระบายสีกระถางดินเผา ซึ่งน้อง ๆ จะได้เก็บผลงานของตัวเองไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย