ชัยภูมิ Kick off โครงการนำร่อง “จัดตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์” เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายณัฐพศุตม์ โชติจิรศิริกุล นายอำเภอซับใหญ่ ประธานเปิดโครงการนำร่อง “การตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบออนไลน์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดออนไลน์จากศาลจังหวัดชัยภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปไกล ในโอกาสนี้ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการด้วย

 

 

 

โครงการนำร่อง “การตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบออนไลน์” ริเริ่มขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับศาลจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก โดยไม่ต้องเดินทางมายังศาลจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีระยะทางไกล ลดค่าจ่ายแก่ประชาชน รวมทั้งจำนวนคดีที่ขึ้นสู่ชั้นศาลด้วย

 

นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิได้มีการประชุมหารือร่วมกับ นายวิโรจน์ เกียรติสินทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว

 

โดยในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้มีการ Kick off โครงการดังกล่าว โดยจังหวัดชัยภูมิจะขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมไปยังทุกอำเภอ ซึ่งคิดว่าสามารถช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนได้

#WorldSoilday
#วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership
#MOI #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood

You missed