# นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์บูมสุดกวาดที่นั่งมหาวิทยาลัย 828 ที่นั่งดังไปทั่วประเทศ#

เมื่อเวลา 15:00 น วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายชาญชัย. ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองได้รับรายงาน จาก นางธิชาพร. ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นม. 6 มีการศึกษา 2566 จากระบบ การคัดเลือกแบบ Tcas รอบที่ 3 ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ สามารถสอบ ผ่านการคัดเลือก เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยตามคณะต่างๆ ดังนี้

คณะเกษตร/อุตฯเกษตร/วนศาสตร์/ประมง 18 คน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 23คน
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 2 คน
คณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชฯ/วิทย์ฯ แพทย์ 67 คนดุริยางค์ 1 คน คณะนิติศาสตร์ 54 คน
คณะนิเทศฯ/สื่อสารฯ/วารสาร/สารสนเทศ/เทคโนโลยี 20 คน
คณะบริหารฯ/ท่องเที่ยว/ธุรกิจ การบิน/การบินพลเรือน 37 คน
คณะบัญชีโลจิสติก 24 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ 17 คน

คณะแพทย์แผนจีน/ไทย 7 คน คณะแพทยศาสตร์ 65 คน
คณะเภสัชศาสตร์ 34 คน
คณะมนุษย์/สังคม/อักษร/ศิลปศาสตร์/โบราณคดี 80คน
คณะรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 22 คน
คณะวิจิตรศิลป์/ศิลป/ออกแบบ/ภาพยนต์/ดิจิทอลมีเดีย 15 คน
คณะวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 113 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 116 คน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 51 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 20 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 คน
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์/เทคนิคสัตวแพทย์ 14 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 คน ศึกษาต่อต่างประเทศ/ทหาร ตำรวจ 7 คน
รวม 828 ที่นั่ง

จึงนับได้ว่า นักเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์ชั้นม. 6 ในปีนี้ สามารถสอบ คัดเลือกเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากที่สุด อีกปีหนึ่ง ทั้ง ทั้งนี้เพราะ จำนวนนักเรียนชั้นม 6 มีประมาณ 550 คน แต่สามารถ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ถึงจำนวน 828 คน จึงเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน และขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

You missed