สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมกระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบหมายจาก ผวจ.มุกดาหาร ให้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี (Digital Literacy) ให้กับประชาชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ และการต่อต้านข่าวปลอมในระดับชุมชน/หมู่บ้าน โดยทั่วถึง โดยมีวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน จากอำเภอเมืองมุกดาหารจำนวน 55 หมู่บ้าน เป็นการอบรมระยะสั้น 1 วัน โดยการบรรยายเกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
-ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
-ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ภัยคุกคามและการละเมิดความเป็นส่วนตัว มีรูปแบบอย่างไร และมีผลอย่างไรบ้าง
-ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
-ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
-ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์อย่างเท่าทันและชาญฉลาด ยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยออนไลน์ในระดับหมู่บ้านและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

วิลาสินี เจริญสุข 0815926966

You missed