อำเภอกระนวน ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตแบบเดลิเวอรี่ (รอบพิเศษ) เพื่อบรรเทาวิกฤติขาดเลือด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โกลบอลเฮ้าส์ กระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน น.ส.ชุติมา เพียดสิงห์ ปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน และนายนิวัฒน์ หวังสุขกลาง รักษาการผู้อำนวยการสาขาโกลบอลเฮ้าส์ สาขากระนวน พนักงานโกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยนำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และแพทย์ พยาบาลบริการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตที่สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตเพิ่มเติมจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน (จัดรอบพิเศษ) โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนโลหิต เนื่องจากคลังเลือดกลาง มีปริมาณเลือดสำรองน้อยไม่เพียงพอสำหรับใช้รักษาผู้ป่วย อีกทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นยังเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ต้องรองรับผู้ป่วยหนักจากจังหวัดใกล้เคียง จึงทำให้มีการใช้ปริมาณเลือดมากขึ้นสำหรับวันนี้มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 33 คน สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 26 ราย ได้จำนวนเลือด 11,400 ซีซี ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา 1 ราย สำหรับวันนี้ กิ่งกาชาดอำเภอกระนวนได้ร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัวสนับสนุนเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มให้บริการเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตแทนคำขอบคุณของทุกคนเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ต้องการใช้เลือดยามจำเป็นฉุกเฉิน