(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เวลา 07.30 น.
ณ วัดศรีมงคล บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานจัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทย ใส่บาตร หนุนศาสนา” ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม เพื่อบ่มเพาะปลูกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร

โดยมี พระครูโพธิรัตนสุนทร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เป็นประธานสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง ปลัดอำเภอ นายก อบต.หนองบัว และผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองบัว ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองบัว และชาวบ้านหนองบัวร่วมกิจกรรม

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood

You missed