ข่าว ตราด โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เทศบาลตําบลคลองใหญ่ คัพ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2567 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เวลา 18.00น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เทศบาลตําบลคลองใหญ่ คัพ ครั้งที่ 7 ณ.ลานกีฬาหมู่ 7 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และประชาชนพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่มั่วสุมกับสิ่งที่เป็นอบายมุข เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีโอกาสเล่นกีฬา วอลเล่ย์บอล อย่างต่อเนื่องจนมีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลให้แพร่หลาย สร้างความรัก ความสามัคคี และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา และเพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว และนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สําหรับการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล คัพ ครั้งที่ 7 มีจํานวน 3 รุ่น รุ่นประชาชนทีม ชาย 10 ทีม รุ่นประชาชนหญิง จํานวน 4 ทีม และรุ่นผสมชาย 3 หญิง 3 จํานวน 6 ทีม การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2567 /ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด