(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…พิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งคณะสงฆ์ภาค 10 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-23 เมษายน 2567 รวม 22 วัน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งคณะสงฆ์ภาค 10 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-23 เมษายน 2567 รวม 22 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้เป็นคนดี สร้างศาสนทายาทผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
โดยมี พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระอุปัฌชาย์ในการบรรพชาสามเณร ณ ศูนย์วัดโพธิ์ศรีแก้ว และพระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระอุปัฌชาย์ในการบรรพชาสามเณร ณ ศูนย์วัดกกตูม
พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอดงหลวงเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ อำเภอดงหลวง มีศูนย์อบรมสามเณร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน สามเณร 57 รูป และศูนย์วัดกกตูม บ้านกกตูม ตำบลกกตูม สามเณร 40 รูป รวม 97 รูป/////_///นราวิชญ์ มณีฤทธิ์

You missed